Poslanie, program a ciele činnosti

Hlavnou zásadou je presadzovať individuálnu slobodu a s ňou spojenú zodpovednosť a spravodlivosť namiesto populizmu.

Podmienky členstva

Stante sa členom

(1) Členom strany Skúsme to inak sa môže stať každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a súhlasí so Stanovami a programom strany Skúsme to inak, ktorý písomne požiada o registráciu a svoj súhlas s registráciou potvrdí svojím podpisom v žiadosti. Žiadosť o registráciu odovzdá záujemca o členstvo predsedovi okresnej rady strany Skúsme to inak e. Nového člena prijíma predsedníctvo okresnej rady. Ak predsedníctvo okresnej rady neprijme nového člena alebo nerozhodne do 30 dní od podania prihlášky, ten sa môže odvolať na Predsedníctvo strany Skúsme to inak, ktoré rozhodne.
(2) Členom sa nemôže stať ten, kto je v inej politickej strane alebo poslaneckom klube inej politickej strany s výnimkou členstva v spoločnom klube viacerých strán, ktorého sú poslanci strany Skúsme to inak súčasťou, alebo mu bol udelený súhlas Predsedníctvom strany.

0

roky

0

členov

0

poslacov

0

kraje

Užitočné linky

Copyright ©Skúsme to inak. All Rights Reserved.