Stanovy

Úplné znenie  po zapracovaní zmeny Stanov schválenej Kongresom 8.4.2022.

Článok 1.

Poslanie, program a ciele činnosti

Politická strana Skúsme to inak bude podporovať tých, ktorí sú aktívni, poctivo pracujú, starajú sa o svoje rodiny a deti. Práve aktivita týchto ľudí bola a je hlavným motorom zvyšovania životnej úrovne obyvateľov. Hlavnou zásadou bude presadzovať individuálnu slobodu a s ňou spojenú zodpovednosť a spravodlivosť namiesto populizmu.

Preto je potrebné:

 1. Dôsledne obhajovať princípy demokracie a slobody tak v našej vlasti ako i v Európskej únii. Sme si vedomí, že takáto sloboda nie je neobmedzená, ale ide ruka v ruke so zodpovednosťou.
 2. Podporiť čo najviac slobodnej iniciatívy jednotlivca v ekonomickej oblasti, pretože len ekonomická sloboda občanov v trhovom prostredí prináša skutočnú prosperitu, ktorá je aj najlepšou možnou sociálnou politikou, aká existuje.
 3. Považujeme rodinu za základ spoločnosti, preto je úlohou štátu poskytnúť jej primeranú podporu a ochranu.
 4. Štát má mať silnú pozíciu tam, kde je jeho hlavná úloha – pri ochrane životov, zdravia a majetku občanov, zabezpečovaní spravodlivosti a potrebnej infraštruktúry.

Článok 2.

Názov

Názov politickej strany je Skúsme to inak (ďalej len „strana Skúsme to inak“).

Článok 3.

Podmienky členstva

            (1) Členom strany Skúsme to inak sa môže stať každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a súhlasí so Stanovami a programom strany Skúsme to inak, ktorý písomne požiada o registráciu a svoj súhlas s registráciou potvrdí svojím podpisom v žiadosti. Žiadosť o registráciu odovzdá záujemca o členstvo predsedovi okresnej rady strany Skúsme to inak e. Nového člena prijíma predsedníctvo okresnej rady. Ak predsedníctvo okresnej rady neprijme nového člena alebo nerozhodne do 30 dní od podania prihlášky, ten sa môže odvolať na Predsedníctvo strany Skúsme to inak, ktoré rozhodne.      

            (2) Členom sa nemôže stať ten, kto je v inej politickej strane alebo poslaneckom klube inej politickej strany s výnimkou členstva v spoločnom klube viacerých strán, ktorého sú poslanci strany Skúsme to inak súčasťou, alebo mu bol udelený súhlas Predsedníctvom strany.

Článok 4.

Práva a povinnosti člena strany Skúsme to inak

            (1) Člen má právo zúčastňovať sa na činnosti strany Skúsme to inak, vrátane práva byť volený a voliť funkcionárov strany Skúsme to inak a hlasovať o nastolených politických otázkach. Funkcionármi strany Skúsme to inak a členmi orgánov strany Skúsme to inak môžu byť výlučne iba členovia strany Skúsme to inak.

            (2) Člen je povinný dodržiavať Stanovy a program strany, etický kódex, dodržiavať pravidlá politickej zodpovednosti a platiť členské príspevky. Výšku členského príspevku určuje Predsedníctvo strany Skúsme to inak. Povinnosť platenia členských príspevkov podrobnejšie upraví Finančný poriadok strany Skúsme to inak.

            (3) Práva člena sa pozastavujú, ak si člen neuhradí členské príspevky v termíne stanovenom Finančným  poriadkom strany Skúsme to inak.

Článok 5.

Ukončenie členstva

            (1) Členstvo v strane Skúsme to inak zaniká úmrtím, stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, obmedzením spôsobilosti na právne úkony, vystúpením  alebo vylúčením.

            (2) Vystúpenie treba písomne oznámiť predsedovi okresnej rady, ktorý o tom neodkladne podá správu generálnemu manažérovi strany Skúsme to inak. Platným sa stáva dňom doručenia predsedovi okresnej rady.

            (3) Za vyhlásenie o vystúpení zo strany sa považuje, ak je člen v omeškaní platenia členských príspevkov dlhšie ako tri mesiace od termínu určeným Finančným poriadkom strany Skúsme to inak. V takom prípade generálny manažér vyhlási členstvo za ukončené, bývalému členovi to oznámi  a neodkladne o tom podá správu predsedovi okresnej rady.

Článok 6.

Politická zodpovednosť

            Potreba dodržiavať pravidlá politickej zodpovednosti členmi strany Skúsme to inak vychádza zo zodpovednosti členov strany Skúsme to inak za spoločnú politickú činnosť, za plnenie jej  programu a napĺňanie mandátu udeleného strane Skúsme to inak občanmi vo voľbách. Jej základný rámec vychádza z demokratickej zásady, podľa ktorej uznesenia väčšiny sú na všetkých organizačných stupňoch strany Skúsme to inak záväzné.

Článok 7.

Konanie poškodzujúce stranu Skúsme to inak

Závažné škody spôsobuje  strane Skúsme to inak jej člen, predovšetkým ak:

 1. je súčasne členom inej politickej strany,
 2. pracuje pre inú politickú stranu  alebo nezávislých politikov,
 3. verejne zaujíma odlišné stanoviská od politiky strany Skúsme to inak,
 4. je zvolený ako kandidát strany Skúsme to inak do zastupiteľského zboru a nevstúpi do poslaneckého klubu strany Skúsme to inak alebo spoločného klubu viacerých strán, ktorého sú poslanci strany Skúsme to inak súčasťou, z neho vystúpi alebo bol vylúčený,
 5. zverejní dôverné stranícke informácie alebo takéto informácie poskytne politickým súperom,
 6. spreneverí majetok strany Skúsme to inak,
 7. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 8. svojím správaním alebo konaním poškodzuje dobré meno strany Skúsme to inak.

Článok 8.

Disciplinárne sankcie

 • Ak člen poruší Stanovy strany Skúsme to inak, uznesenia jej orgánov, Etický kódex, alebo poruší pravidlá politickej zodpovednosti konaním poškodzujúcim stranu Skúsme to inak, môže mu príslušné predsedníctvo okresnej rady alebo Predsedníctvo strany Skúsme to inak uložiť disciplinárnu sankciu.
 • Disciplinárne sankcie sú:
 • napomenutie,
 • dočasné pozastavenie výkonu funkcií v strane Skúsme to inak,
 • odvolanie z funkcií v strane Skúsme to inak,
 • vylúčenie zo strany

(3) Členovi strany Skúsme to inak, ktorý je ústavným činiteľom, členom Predsedníctva strany Skúsme to inak alebo predsedom okresnej rady strany Skúsme to inak, môže uložiť disciplinárnu sankciu len Predsedníctvo strany Skúsme to inak.

 (4) Uloženú disciplinárnu sankciu príslušné Predsedníctvo okresnej rady alebo Predsedníctvo strany Skúsme to inak písomne zdôvodní.

(5) Rozhodnutie o uložení disciplinárnej sankcie musí byť písomne zdôvodnené.

(6) Proti rozhodnutiu o  uložení disciplinárnej sankcie sa môže  člen strany Skúsme to inak, v prípade ods. 2 písm. d) bývalý člen strany Skúsme to inak, odvolať na Súd strany Skúsme to inak v lehote do 15 dní. Odvolanie nemá odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje Súd strany Skúsme to inak do 60 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak Súd strany Skúsme to inak zruší rozhodnutie, generálny manažér obnoví bývalému členovi členstvo.

Článok 9.

Organizačné stupne

Organizačnými stupňami strany Skúsme to inak sú:

a.   Okresné rady
b.   Ústredné orgány strany Skúsme to inak.

Článok 10.

Okresné rady

(1) Okresné rady sú organizačnými zložkami strany Skúsme to inak v okresoch SR.

(2) Okresné rady vznikajú na základe licencie.  Licenciu na obdobie dvoch rokov udeľuje na základe žiadosti minimálne päť členov v okrese  generálny manažér po predchádzajúcom súhlase Predsedníctva strany Skúsme to inak.  Licenciu môže odobrať generálny manažér po schválení Predsedníctva strany Skúsme to inak. Odobratím licencie príslušná okresná rada zaniká.

(3) Okresnú radu tvoria  registrovaní členovia strany Skúsme to inak v okrese. Do pôsobnosti okresnej rady patria všetky politické a organizačné otázky, vymedzené Stanovami strany Skúsme to inak.

 (4) Konferencia okresnej rady strany Skúsme to inak je zhromaždenie všetkých členov okresnej rady. Rozhodnutia Konferencie  sa prijímajú väčšinou hlasov prítomných členov. Konferencia okresnej rady strany Skúsme to inak volí predsedu okresnej rady, členov Predsedníctva okresnej rady podľa článku 20. Konferenciu okresnej rady zvoláva predseda okresnej rady minimálne jedenkrát za rok. Ak predseda túto povinnosť zanedbá, zvolá Konferenciu okresnej rady  generálny manažér. Predseda okresnej rady je povinný zvolať Konferenciu okresnej rady v termíne do 14 dní, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov strany Skúsme to inak v príslušnej okresnej rade. V takejto písomnej požiadavke musí byť zároveň uvedený návrh programu rokovania Konferencie okresnej rady. Ak predseda okresnej rady nezvolá Konferenciu v zmysle Stanov, Konferenciu okresnej rady bezodkladne zvolá generálny manažér.

 (5) Predseda okresnej rady je predstaviteľom strany Skúsme to inak a  na úrovni okresu je splnomocnený konať a zaväzovať sa v mene strany Skúsme to inak, v mene strany Skúsme to inak nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, ako aj nadobúdať iné majetkové práva, a to v rozsahu poverenia a pokynov daných predsedníctvom strany Skúsme to inak.

 (6) Ak okresná rada nemá predsedu, alebo ten nevykonáva funkciu, generálny manažér poverí zastupovaním iného člena a bezodkladne zvolá Konferenciu okresnej rady.

(7) Ak okresná rada nemá vytvorené predsedníctvo, funkcie vyplývajúce zo Stanov pre predsedníctvo okresnej rady plní Konferencia okresnej rady.

(8) V okrese, kde nie je vytvorená okresná rada alebo bola okresnej rade odobraná licencia rozhodnutím Predsedníctva strany Skúsme to inak podľa čl. 10 ods. 2 Stanov, vykonáva právomoc orgánov okresnej rady  predseda inej okresnej rady, ktorého týmto výkonom poverí Predsedníctvo strany Skúsme to inak.

(9) Oznámenie o konaní Konferencie okresnej rady musí byť doručené generálnemu manažérovi v lehote najmenej 7 dní pred jej konaním. V oznámení musí byť uvedené miesto, čas, dátum konania a návrh programu rokovania. V prípade neoznámenia týchto údajov generálnemu manažérovi je  Konferencia okresnej rady neplatná.

Článok 11.

Kongres strany Skúsme to inak

(1) Kongres strany Skúsme to inak je najvyšším orgánom strany Skúsme to inak. Jeho delegátmi sú členovia Predsedníctva strany Skúsme to inak, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi strany Skúsme to inak, poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú členovia strany Skúsme to inak, členovia vlády Slovenskej republiky, ktorí sú členovia strany Skúsme to inak, štátni tajomníci,  ktorí sú členovia strany Skúsme to inak a ďalší delegáti zvolení na Konferenciách okresných rád strany Skúsme to inak podľa kľúča určeného predsedníctvom strany Skúsme to inak.

(2) Kongres strany Skúsme to inak zvoláva predseda strany Skúsme to inak jedenkrát za rok.

(3) V odôvodnených prípadoch môže predseda strany Skúsme to inak zvolať mimoriadny kongres strany Skúsme to inak. Mimoriadny kongres zvolá do jedného mesiaca predseda strany aj vtedy, ak ho o to požiada najmenej jedna tretina predsedníctiev okresných rád. Mimoriadny kongres strany Skúsme to inak sa schádza s tými istými účastníkmi ako ostatný riadny Kongres.

(4) Ak predseda strany Skúsme to inak nezvolá Kongres strany Skúsme to inak v zmysle Stanov, zvolá Kongres Predsedníctvo strany Skúsme to inak svojím uznesením.

(5) Podľa článku 20 Kongres strany Skúsme to inak volí funkcionárov strany:

 1. predsedu strany Skúsme to inak,
 2. podpredsedov strany Skúsme to inak,
 3. najmenej troch sudcov Súdu strany Skúsme to inak nominovaných predsedníctvom strany Skúsme to inak,
 4. najmenej troch členov Revíznej komisie strany Skúsme to inak nominovaných Predsedníctvom strany Skúsme to inak,
 5. najmenej 2/3 členov Predsedníctva strany.

(6) Kongres strany Skúsme to inak ďalej plní tieto úlohy:

 1. schvaľuje Stanovy a ich zmeny vrátane zmeny názvu a skratky strany Skúsme to inak,
 2. schvaľuje volebný program a ciele činnosti  strany Skúsme to inak,
 3. rozhoduje o dobrovoľnom zrušení strany Skúsme to inak alebo zlúčení s inou politickou stranou,
 4. v prípade rozhodnutia o zrušení strany Skúsme to inak rozhoduje o vymenovaní likvidátora,
 5. rozhoduje o ďalších záležitostiach, ak tak ustanovujú tieto Stanovy alebo osobitný predpis,
 6. rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria podľa Stanov do kompetencie iného orgánu strany Skúsme to inak.

(7) Na prijatie uznesení podľa odseku 6 písmeno c) je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých účastníkov Kongresu.

(8) Uznesenia Kongresu strany Skúsme to inak sú záväzné pre všetky orgány, stupne, organizačné zložky a pre všetkých členov strany Skúsme to inak.

Článok 12.

Predseda strany Skúsme to inak

(1) Predseda strany Skúsme to inak je štatutárnym orgánom strany Skúsme to inak oprávneným konať v mene strany Skúsme to inak navonok i dovnútra strany Skúsme to inak, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany Skúsme to inak, označeniu svojej funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis. Za politiku strany Skúsme to inak zodpovedá Kongres strany Skúsme to inak. V mene strany Skúsme to inak môžu robiť úkony iní jej členovia alebo zamestnanci, a to na základe písomného splnomocnenia udeleného Predsedom strany Skúsme to inak v presne vymedzenom rozsahu a podpredsedovia strany Skúsme to inak podľa článku 13.

 (2) Predseda strany Skúsme to inak zvoláva Kongres strany Skúsme to inak a schôdze Predsedníctva strany Skúsme to inak. Je oprávnený zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu strany Skúsme to inak, ak však nie je jeho členom, bez práva hlasovať.

Článok 13.

Podpredsedovia strany Skúsme to inak

Podpredsedovia strany Skúsme to inak zastupujú predsedu strany Skúsme to inak v rozsahu a v čase podľa jeho poverenia. Predsedníctvo strany Skúsme to inak môže podpredsedom podrobnejšie vymedziť oblasť ich činnosti.

Článok 14.

Predsedníctvo strany Skúsme to inak

(1) Predsedníctvo strany Skúsme to inak je operatívny výkonný orgán strany. Vykonáva predovšetkým rozhodnutia Kongresu strany Skúsme to inak, plní ďalšie úlohy podľa týchto Stanov a zabezpečuje každodennú politickú agendu strany Skúsme to inak. Zvoláva ho predseda strany Skúsme to inak. Predsedníctvo strany Skúsme to inak zvolá predseda strany do siedmich dní, ak ho o to požiada aspoň jedna tretina jeho členov. V prípade, že predseda strany Skúsme to inak nezvolá Predsedníctvo strany Skúsme to inak v zmysle Stanov, Predsedníctvo zvolá podpredseda strany Skúsme to inak.

 (2) Predsedníctvo strany Skúsme to inak tvoria: predseda strany Skúsme to inak, podpredsedovia strany Skúsme to inak, predseda poslaneckého klubu strany Skúsme to inak, generálny manažér strany Skúsme to inak a ďalší členovia, ktorých volí a ich počet určí Kongres strany Skúsme to inak v súlade s článkom 11 ods. 5 písm. e). Ak je predseda vlády Slovenskej republiky a predseda Národnej rady Slovenskej republiky členom strany Skúsme to inak, je aj členom Predsedníctva strany Skúsme to inak.

(3) Pri hlasovaní v Predsedníctve strany Skúsme to inak sa použijú všeobecné ustanovenia o uznášaní sa orgánov strany Skúsme to inak podľa článku 21. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu strany  Skúsme to inak.

(4) Predsedníctvo strany Skúsme to inak ďalej plní tieto funkcie:

 1. ak sa uvoľní funkcia, ktorej obsadenie patrí do pôsobnosti Kongresu strany Skúsme to inak, poveruje výkonom tejto funkcie člena strany Skúsme to inak do konania najbližšieho Kongresu strany Skúsme to inak,
 2. schvaľuje kandidátov na členov vlády, štátnych tajomníkov a ďalších štátnych funkcionárov, ktorí nie sú volení občanmi,
 3. rozhoduje o vstupe strany Skúsme to inak do širšieho zoskupenia politických  strán,
 4. schvaľuje  Súdny a disciplinárny poriadok, Finančný poriadok,
 5. schvaľuje interné normy strany Skúsme to inak, pokiaľ nie sú vyhradené Kongresu,
 6. schvaľuje nomináciu všetkých kandidátov do volieb,  ktorí kandidujú podľa zákona číslo 180/2014 Zbierky zákonov.

Článok 15.

Súd strany Skúsme to inak

(1) Súd strany Skúsme to inak je rozhodcovským orgánom strany. Sudcovia si po svojom zvolení Kongresom strany Skúsme to inak zvolia spomedzi seba svojho predsedu a podpredsedu. Súd strany Skúsme to inak rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam o vylúčení, o  uložení disciplinárnej sankcie, rozhoduje o kompetenčných sporoch medzi orgánmi strany Skúsme to inak, podáva záväzný výklad Stanov strany Skúsme to inak, rozhoduje o súlade rozhodnutí orgánov strany Skúsme to inak so Stanovami strany Skúsme to inak a rozhoduje o súlade interných noriem so Stanovami strany Skúsme to inak. Činnosť Súdu strany Skúsme to inak podrobne upraví Súdny a disciplinárny poriadok.

(2) Sudcovia nemôžu byť platenými pracovníkmi strany Skúsme to inak ani členmi Predsedníctva strany. Sudca, ktorého sa týka podanie, o ktorom rozhoduje Súd, je z konania vylúčený.

Článok 16.

Revízna komisia

Revízna komisia dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany Skúsme to inak a kontroluje činnosť všetkých orgánov a zložiek strany Skúsme to inak z hľadiska jej súladu s predpismi o finančnom hospodárení. Za svoju činnosť zodpovedá Kongresu strany Skúsme to inak. Členovia Revíznej komisie si po svojom zvolení na Kongrese strany Skúsme to inak spomedzi seba zvolia predsedu Revíznej komisie. Pre členov revíznej komisie tiež platia obmedzenia uvedené v článku 15 odsek 2.Člen Revíznej komisie nemôže byť zároveň sudcom Súdu strany Skúsme to inak.

Článok 17.

Rozpočtový výbor strany Skúsme to inak

Rozpočtový výbor strany Skúsme to inak zodpovedá za spravovanie finančných prostriedkov centrálneho fondu strany Skúsme to inak. Predsedom Rozpočtového výboru je generálny manažér. Ďalších dvoch členov Rozpočtového výboru strany Skúsme to inak volí Predsedníctvo strany Skúsme to inak. Podrobnejšiu úpravu činnosti Rozpočtového výboru strany Skúsme to inak obsahuje Finančný poriadok.

Článok 18.

Administratíva strany Skúsme to inak

 • Ústredná kancelária zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačnej, administratívnej, technickej a hospodárskej. Na jej čele je generálny manažér strany Skúsme to inak.
 • Generálny manažér koordinuje činnosť strany Skúsme to inak na všetkých organizačných stupňoch strany. Menuje a odvoláva ho Predsedníctvo strany Skúsme to inak na návrh predsedu strany Skúsme to inak. Generálny manažér strany Skúsme to inak má právo požadovať informácie a zúčastniť sa na rokovaniach ktoréhokoľvek orgánu strany Skúsme to inak, ak však nie je jeho členom, bez práva hlasovať. Je zodpovedný za chod administratívy strany Skúsme to inak.
 • Štruktúru Ústrednej kancelárie ako aj ďalších kancelárií strany Skúsme to inak určuje Organizačný poriadok.

 Článok 19.

Hospodárenie strany Skúsme to inak

 (1) Príjmy strany Skúsme to inak tvoria najmä členské príspevky, dary a iné bezodplatné plnenia od fyzických a právnických osôb a podiel na zisku z podnikania právnických osôb založených stranou Skúsme to inak v súlade so zákonom. Zisk z podnikania právnických osôb založených stranou Skúsme to inak sa používa len na plnenie programu strany Skúsme to inak.

(2) Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia strany Skúsme to inak, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí Kongres v rozhodnutí o zrušení strany.

Článok 20.

Funkčné obdobie

(1) Funkčné obdobie funkcionárov strany Skúsme to inak volených Kongresom strany Skúsme to inak je 2 roky.

(2) Funkčné obdobie predsedu okresnej rady a členov predsedníctva okresnej rady zvolených na Konferencii okresnej rady je 2 roky.

(3) Funkcionár, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia orgánu, do ktorého bol zvolený po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, stráca funkciu. Výnimku vopred môže v odôvodnených prípadoch uložiť Predsedníctvo strany Skúsme to inak.

Článok 21.

Uznášanie sa orgánov strany Skúsme to inak

(1) Orgány strany Skúsme to inak sú schopné uznášať sa, ak je pri hlasovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov resp. delegátov týchto orgánov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov resp. delegátov orgánu strany Skúsme to inak, pokiaľ v Stanovách nie je uvedené inak.

(2) Odvolávať volených funkcionárov strany Skúsme to inak pred skončením ich funkčného obdobia patrí do pôsobnosti tých orgánov, ktoré ich zvolili. Na uznesenie o odvolaní v takýchto prípadoch je potrebný súhlas najmenej trojpätinovej väčšiny prítomných členov alebo delegátov príslušného orgánu.

Článok 22.

Postup pri zmene Stanov

(1) Návrhy nových Stanov, ich zmien a doplnkov predkladá Predsedníctvo strany Skúsme to inak. Na prípravu návrhov si Predsedníctvo strany Skúsme to inak utvorí Stálu komisiu pre Stanovy (ďalej len “komisia”). Na čele komisie je generálny manažér strany Skúsme to inak.

(2) O návrhoch podľa odseku 1 rozhoduje Kongres strany Skúsme to inak. Kongres strany Skúsme to inak nemôže rozhodovať o iných návrhoch, ako sú návrhy Predsedníctva strany Skúsme to inak podľa odseku 1.

Článok 23.

 Prechodné a záverečné ustanovenia

 • V čase od  registrácie strany Skúsme to inak až do konania ustanovujúceho Kongresu vykonáva právomoci a povinnosti predsedu strany Skúsme to inak splnomocnenec prípravného výboru, a to v súlade so Stanovami a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 • Ustanovujúci Kongres strany Skúsme to inak zvolá splnomocnenec prípravného výboru tak, aby sa konal do 3 mesiacov odo dňa vzniku strany. Kľúč na voľbu delegátov Ustanovujúceho Kongresu určí prípravný výbor strany Skúsme to inak.

 • Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Článok 24.

Platnosť Stanov

Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Prípravným výborom strany Skúsme to inak.

Naše údaje

Názov strany: Skúsme to inak
Sídlo: Čajakova 6884/18, 81105 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 52160092
Email: inak@skusmetoinak.org

Copyright © Skúsme to inak. All Rights Reserved.